Statut stowrzyszenia

1. Członek Zrzeszenia jest obowiązany:1) wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy;2) współdziałać z organami Zrzeszenia w realizacji ich zadań;3) przestrzegać prawa, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz kierować się zasadami etyki łowieckiej i koleżeństwa;4) chronić przyrodę ojczystą, w tym:a) działać na rzecz ochrony środowiska w celu zachowania równowagi w przyrodzie,b) dbać o właściwą liczebność i kondycję osobniczą zwierzyny;5) zachowywać, kultywować i rozpowszechniać tradycje i osiągnięcia dziedzictwa kulturowego łowiectwa polskiego;6) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;7) brać czynny udział w promocji łowiectwa;8) dbać o mienie Zrzeszenia;https://statut-pzl.pl/